TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH NINH TỔ CHỨC HỘI THI GV DẬY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020.