Monday, 03/10/2022 - 12:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Thanh Ninh

kế hoạch thực hiện văn hóa công sở

kế hoạch thực hiện văn hóa công sở 

PHÒNG GD ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG TH THANH NINH

 

   Số: 147/KH-THTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Thanh Ninh, ngày 9  tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Trường TH Thanh Ninh giai đoạn 2019-2025

                                           

Thực hiện Kế hoạch số 598/KH-PGD ĐT, ngày 21/8/2019 của Phòng GD ĐT huyện Phú Bình về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”  ngành Giáo dục Đào tạo huyện Phú Bình giai đoạn 2019 - 2025. Nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua do UBND huyện phát động, nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường. Trường tiểu học Thanh Ninh  ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Tân Hòa gương mẫu, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính, thân thiện. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Bảo đảm tính liên tục, hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động của nhà trường, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, thân thiện, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh, tất cả vì học sinh thân yêu.

2. Yêu cầu:

Việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai sâu rộng, thường xuyên trong nhà trường với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng tổ chuyên môn;

 Văn hóa công sở phải gắn vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Phong trào phải được đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

II.  NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA.

1. Đối với tập thể:

+ Thực hiện nội dung: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với các nhiệm vụ trọng tâm:

- Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của nhà trường về văn hóa công sở.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và giữ gìn nhà trường an toàn, hiện đại, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của nhà trường để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

+ Thực hiện nội dung: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, gồm:

- Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, chuẩn mực, trong giáo tiếp, ứng xử

- Xóa bỏ tính chậm chễ trong giải quyết công việc mỗi cán bộ công chức, viên chức, thực hành làm hết giờ và làm hết việc. 

- Tinh thần, thái độ, tác phong chuyên nghiệp, tận tụy, nghiêm túc, chuẩn mực, trách nhiệm trong thi hành công vụ. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

- Trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với tính chất công việc.

- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, tổ chức.

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG.

1. Tiêu chuẩn thi đua:

1.1. Đối với tập thể:

- Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Tham mưu xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn;

- Bám sát thực tiễn, nghiên cứu các quy định về cơ chế, chính sách, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, quy định; kịp thời sửa đổi, bổ sung các hướng dẫn và thực hiện các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho CBGVNV; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội chung của huyện;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

- Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của nhà nước, của cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị:

Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại nhà trường để mọi hoạt động của nhà trường được công khai minh bạch.

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn;

Tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị vào giải quyết công việc; sử dụng và khai thác có hiệu quả một số phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và quản lý văn bản, hệ thống mail công vụ theo quy định..

* Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp:

Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại nhà trường.

Xây dựng và giữ gìn cơ nhà trường văn minh, hiện đại, môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn.

* Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của nhà trường để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

Phát động các phong trào thi đua với mục tiêu cụ thể, nội dung rõ ràng, chủ đề phù hợp, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, đảm bảo tính khả thi, bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến tất cả các tập thể, cá nhân trong nhà trường. Phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của tập thể, cá nhân.

1.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

* Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính:

Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh (nếu có) đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ;

Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả, không làm việc riêng trong giờ làm việc; nơi làm việc gọn gàng, sắp xếp ngăn nắp, khoa học;

Thực hiện nghiêm túc trong tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ;

Giữ gìn và xây dựng đoàn kết nội bộ, môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Xóa bỏ tính chậm chễ trong giải quyết công việc mỗi cán bộ, công chức, viên chức, thực hành làm hết giờ và làm hết việc:

Thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

Thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; trung thực, khách quan trong tham mưu, báo cáo, đề xuất;

Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả.

* Tinh thần, thái độ, tác phong chuyên nghiệp, tận tụy, nghiêm túc, chuẩn mực, trách nhiệm trong hành xử và thực thi nhiệm vụ.

Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; có tâm với công việc, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả.

Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thờ gian xử lý công việc của cơ quan tổ chức và người dân, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn bức xúc của người dân.

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý. Không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, người quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

*Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

Trong giao tiếp với người dân, học sinh phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình, trách nhiệm, ưu tiên hỗ trợ giải quyết công việc với người già yếu, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người đau ốm. Không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép. Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên, không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

Cán bộ CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới, gương mẫu trong giáo tiếp, ứng xử, không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

*Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành;

Có tinh thần hợp tác, tương trợ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ ở cơ quan, đơn vị;

Thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, không sa vào các tai tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc, hạn chế mức thấp nhất việc sử dụng đồ uống có cồn vào ngày nghỉ, ngày lễ; không hút thuốc lá tại cơ quan, trong phòng làm việc;

 Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ;

Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia ...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội;

Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

* Trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với tính chất công việc:

 Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu;

 Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

* Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, tổ chức:

 Tích cực, trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025:

1. Năm 2019: Ban hành Kế hoạch của nhà trường và tổ chức phát động thi đua;

2. Năm 2022: Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua và đề xuất giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhà trường, cho những năm tiếp theo;

3. Năm 2025: Tổng kết phong trào thi đua của huyện vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Căn cứ kế hoạch của nhà trường, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua ở tổ, khối; triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ đề ra. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để đánh giá kết quả triển khai thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11) nhà trường xây dựng báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gửi về Phòng GDĐT huyện Phú Bình.

2. Đề nghị các tổ chuyên môn chỉ đạo các cá nhân đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua; qua đó tăng cường hiệu quả công tác giám sát của phụ huynh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để các tập thể, cá nhân không ngừng phát huy ý thức tự nguyện, sáng tạo, gương mẫu trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trường tiểu học Thanh Ninh giai đoạn 2019-2025. Nhà trường yêu cầu các tổ, cá nhân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện Phú Bình;

- Website trường;

- Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Sách

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 370
Tháng 10 : 392
Năm 2022 : 4.969